BIP Samorządowego Zespółu Szkół w Bobrku im.kard.Adama Stefana Sapiehy

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego


Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. 2016 poz. 902 z późn. zm.) ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy.


Wymiar etatu:   3/4 etatu (30 godzin tygodniowo)

Planowane zatrudnienie:    02 maja 2018 r.

 

Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada

co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 1. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 1. posiada znajomość podstawowych uregulowań prawnych zawartych w Kodeksie Pracy, dotyczących spraw związanych z zakresem obowiązków głównych księgowych;
  posiada znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych głównego księgowego;
 2. posiada znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (m.in. pakiet Ms Office).

 

Wymagania pożądane:

 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów podatkowych, przepisów płacowych, przepisów ZUS (obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”);
 3. znajomość obsługi programów komputerowych służących do  rozliczeń bankowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej (WFK);
 4. oświadczenie na stanowisku księgowego jednostki budżetowej;
 5. samodzielność w działaniu;
 6. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 7. odporność  na sytuacje stresowe;
 8. asertywność;
 9. sumienność i pracowitość.

 

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły.
 4. Podejmowanie z własnej inicjatywy prac służących wzorowej realizacji celów postawionych przed szkołą.
 5. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań
  w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
 6. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi.
 7. Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.
 8. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
 9. Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie pracowników.
 10. Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 11. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.
 12. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły.
 13. Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współdziałanie w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły.
 14. Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia placówki, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
 15. Niedopuszczanie do tworzenia nadmiernych zapasów albo zadłużeń finansowych placówki.
 16. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań.
 17. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów
  o charakterze rozliczeniowym.
 18. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą referenta ds. płacowo - księgowych.
 19. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.
 20. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.
 21. Wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według zasad określonych  przepisami ustawowymi.
 22. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny + CV z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.),
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół
im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9 do dnia 06.04.2018 r. 
do godziny 15.00. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:  „Nabór
na stanowisko głównego księgowego”. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy wstępnej.
 • Do pobrania:
 1. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się  o stanowiska urzędnicze tj. dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Dokumenty te dostępne są również w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku ul. Nadwiślańska 9.


Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Zespole Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku  pod numerem telefonu: (033)846-17-37.

 

 

Radosław Gąska

 Dyrektor SZS Bobrek

 

załączniki do pobrania poniżej

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/ogloszenie2018/kwestionariusz_osobowy_nabor.pdf

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/ogloszenie2018/nabory_oswiadczenie_stanowisko_urzednicze.pdf?1521016140

Data stworzenia : 2017-05-12 10:53 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-05-12 10:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-14 17:57 Osoba modyfikująca : Administrator