BIP Samorządowego Zespółu Szkół w Bobrku im.kard.Adama Stefana Sapiehy

Rekrutacja do przedszkola 2018/2019

 

Dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną
w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji
rodzice składają jedynie

Deklarację KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Deklarację należy złożyć w sekretariacie

do dnia 23 LUTEGO 2018 r.

 

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją

z miejsca w dotychczasowym przedszkolu

od dnia 1 września 2018 r.

 

Od dnia 01.03.2018 r. w sekretariacie szkoły

wydawane będą

 Wnioski o przyjęcie dziecka

do Przedszkola Samorządowego w Bobrku

 

Wnioski będzie można pobrać także ze strony internetowej przedszkola

http://bobrek.przedszkolowo.pl/

 

 Termin składania wniosków

wraz z załącznikami

 

05.03.2018 r. - 23.03.2018 r.

  

 

ZASADY NABORU:    

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału
w rekrutacji
– rodzice składają jedynie Deklarację na kolejny rok szkolny
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  

Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w  terminie do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli do dnia 23 lutego 2018 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia1 września nowego roku szkolnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:

 • Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chełmek.

 I etap rekrutacji

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1)   wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2)   niepełnosprawność kandydata;

 3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria te mają jednakową wartość.

 

II etap rekrutacji

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 r.

10. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Kryterium

liczba pkt.

Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów

1)

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko
6-letnie) zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej danego zespoły.

60 pkt.

-

2)

Kandydat do przedszkola zamieszkuje
w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu.

30 pkt.

-

3)

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

25 pkt.

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4)

Rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły w danym zespole.

20 pkt.

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

5)

Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty.

Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

3 pkt.

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
o przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje data urodzenia dziecka tj. przyjmowane jest najstarsze dziecko.

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chełmek mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 7 - 10, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

12. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chełmek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt. 7-10 stosuje się odpowiednio.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

 

 13.  W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

 

Kryteria i etapu:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.);
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.);

 Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria iI etapu:

W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Oboje rodzice kandydata pracują:
 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy
  na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola – oświadczenie.    
 2. Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej – oświadczenie.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

 

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek ustalono następujące terminy (Zarządzenie
nr 0050.458.2017 Burmistrza Chełmka z dnia 15 lutego 2017 r.)
:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 05.03.2018r. do 23.03.2018r. do godz. 1500

od 14.05.2018r.
do 18.05.2018r.
do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.)

od 26.03.2018r. do 12.04.2018r.

od 21.05.2018r.
do 07.06.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13.04.2018r. do godz. 1500

do 08.06.2018r.
do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2018r. do 20.04.2018r. do godz. 1500

od 11.06.2018r.
do 12.06.2018r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 27.04.2018r. do godz. 1500

do 15.06.2018r.
do godz. 1500

 

tryb odwoławczy

14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

18. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 


DRUKI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI:

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/zalacznik_nr_1_deklaracja_pozostania_w_przedszkolu_2018.docx?1521015873

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_2_-wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_-_Zespoly.docx?1521015873

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_3_wielodzietnosc.docx?1521015874

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_4-_samotne_wychowywanie_dziecka.docx?1521015873

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_5-_zatrudnienie.docx?1521015873

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_6_-_rodzenstwo_kandydata.docx?1521015873

https://fs.siteor.com/szsbobrek/files/rekrutacja2018/Zalacznik_nr_7-_polozenie_przedszkola.docx?1521015873

Data stworzenia : 2014-01-29 11:17 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-01-29 11:17 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-18 22:31 Osoba modyfikująca : Administrator